Jesteś tutaj:

druki do pobrania

Załatw sprawę

Poniżej znajdują się informacje o najczęściej załatwianych sprawach w Urzędzie Gminy Rzezawa. Staramy się, aby umieszczane tu informacje były wyczerpujące, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyby mieli Państwo wątpliwości.
 Wydanie/zmiana dowodu osobistego

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek można pobrać w pok. nr 5 lub pobrać z załączników zamieszczonych na końcu strony, ściągnięty wniosek należy wydrukować dwustronnie),

aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

 

Termin załatwienia:
czas oczekiwania na dowód - ok. 30 dni
 Odpis skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu (wniosek można pobrać w pok. nr 5 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata:
opłata skarbowa: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł

Termin załatwienia:
Na bieżąco
           Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (dostępne do pobrania na końcu strony w załącznikach), zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony

do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

 

Termin załatwienia:
Na bieżąco
 Zaświadczenie o stanie posiadania

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania (wniosek można pobrać w pok. nr 8 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł; pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin załatwienia:
Na bieżąco
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do Wójta Gminy Rzezawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zbycia, nabycia nieruchomości, zmiany danych)  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Rzezawa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania -począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
 
Miejsce załatwienia:
pokój nr  9 na I piętrze budynku Urzędu Gminy
Potrzebne dokumenty:
wypełniona deklaracja (druk można pobrać w pok. nr 9 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)
 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Zmiana przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Miejsce załatwienia:
pokój nr 12 na II piętrze budynku Urzędu Gminy/pokój nr 6 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek (wnioski można pobrać w pok. nr 12 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony) 
 Zarachowanie wpłaty

Miejsce załatwienia: 
pokój nr 8 na II piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o zarachowanie wpłaty (wniosek można pobrać w pok. nr 24 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)
 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na II piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wniosek można pobrać w pok. nr 24 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)
 Informacja o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek od nieruchomości

Miejsce załatwienia:

pokój nr 8 na II piętrze budynku Urzędu Gminy
 

Poniżej druki do pobrania:
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wyprzeda_napoj_w_alkoholowych_2.doc
Pobierz plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_jednorazow_sprzeda_napoj_w_alkoholowych_7.doc
Pobierz plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzeda_napoj_w_alkoholowych_gastronomia.doc
Pobierz plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - gastronomia
Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzeda_napoj_w_alkoholowych_detal_1.doc
Pobierz plik: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - detal
wniosek_dec.srod.2doc.doc
Pobierz plik: wniosek_dec.srod.2doc.doc
Wnisek_o_wyd._dec._srodowiskowej.pdf
Pobierz plik: Wnisek_o_wyd._dec._srodowiskowej.pdf
Zgłoszenie_pobytu_czasowego.pdf
Pobierz plik: Zgłoszenie_pobytu_czasowego.pdf
Zg_oszenie_pobytu_sta_ego.pdf
Pobierz plik: Zg_oszenie_pobytu_sta_ego.pdf

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]