Jesteś tutaj:

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
2018-01-11
Herb Gminy
OR.2111.1.2018
 
Wójt Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32 – 765 Rzezawa
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE   
 
Kierownika
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie  
w wymiarze 1 etatu
[Nazwa stanowiska pracy]
 
1. Wymagania niezbędne:
 
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe techniczne; mile widziane o kierunku inżynieria środowiska, lub ochrona środowiska lub budownictwo,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. brak karalności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
 7. minimum 5 letni staż pracy, do którego zaliczyć można wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,
 8. znajomość zagadnień związanych m.in. z:
 • samorządem gminnym,
 • finansami publicznymi,
 • ochroną środowiska,
 • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
 • gospodarką komunalną,
 • gospodarowaniem nieruchomościami,
 • postępowaniem administracyjnym,
 • ochroną jakości wód,
 • eksploatacją i użytkowaniem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami,
 • udzielaniem zamówień publicznych,
 • kodeksem postępowania administracyjnego,
 1. znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, programów związanych ze specyfiką działalności w zakresie gospodarki komunalnej,
 2. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 3. prawo jazy kat. B.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 2. posiadanie następujących umiejętności: praca w zespole, komunikatywność, zdolność prowadzenia merytorycznej dyskusji, dyspozycyjność,
 3. uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne będą mile widziane.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym:
 
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Zakładu,
 2. nadzór nad statutową działalnością kierowanej jednostki,
 3. opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
 4. sporządzenie planu finansowego jednostki i jego zmian,
 5. opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,
 6. zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 
 7. nadzorowanie nad wykonywaniem, remontem i usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 8. kierowanie i organizowanie pracy dla podległych pracowników,
 9. nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania wniosków,
 10. nadzór nad przebiegiem udzielania zamówień publicznych,
 11. nadzór techniczny nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w m. Borek i Okulice,
 12. nadzór nad bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 13. wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 14. odbiory techniczne wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
o)      realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Zakładu. 
 
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, 
 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie jak i w terenie, konieczność używania samochodu prywatnego lub służbowego,
 • występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych na I i II piętrze. Siedziba Zakładu, w którym będzie wykonywana praca mieści się na II piętrze, wejście do budynku od ul. Długiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą.
 
5. Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 2. podpisany własnoręcznie życiorys (curriculum vitae),
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
 4. dla potwierdzenia wymaganego stażu pracy kserokopie świadectw pracy lub kserokopie zaświadczeń o pobieraniu zasiłku łub stypendium z urzędu pracy, lub oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu z uwzględnieniem ewentualnych urlopów bezpłatnych - potwierdzający wymagany ogłoszeniem staż pracy, w przypadku dokumentowania okresów zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego obok kserokopii dokumentu konieczne jest jego przetłumaczenie, kandydat może dostarczyć min. dokument przetłumaczony przez np. nauczyciela danego języka (filologa) nieposiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego bądź przez tłumacza przysięgłego,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopia dokumentu tożsamości,
 7. kserokopia prawa jazdy,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
a)oświadczenie o niekaralności (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 1. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
c)      oświadczenie o stanie zdrowia, który pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 1. ewentualne referencje,
 2. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  
  i umiejętnościach.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Rzezawie – ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:
Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika GZGK”
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 1300 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Rzezawie).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZGK w grudniu 2017 roku wyniósł więcej niż 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Informacja  o wynikach wstępnej selekcji umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzezawa, na tablicy informacyjnej UG, zostanie również przesłana elektronicznie do kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu niniejszego postepowania kwalifikacyjnego. 
 
UWAGA!
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV, winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zmn.), którą należy własnoręcznie podpisać!
 
 
 
 
 
 
Rzezawa, dnia 11 stycznia 2018 r.

 

Czytano: 575 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]