Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie
2018-02-13
Miniatura
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEZAWIE
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor
ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz  funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. nieposzlakowaną opinię.
 6. wykształcenie wyższe mile widziane o kierunku: administracja, prawo, ekonomia
 7. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o samorządzie gminnym
 8. minimum dwa latu stażu   pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 9. znajomość pakietu MS Office ( Word, Exel)  
 
Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziana znajomość obsługi i oprogramowania dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego
 2. umiejętność  poprawnego formułowania pism i decyzji  administracyjnych
 3. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, 
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. zaangażowanie, kreatywność i punktualność
 
 1. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. wystawianie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. prowadzenie wszelkiej dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych  świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz rejestry, wykazy, zestawienia, itp.
 4. planowanie zapotrzebowania na środki na wypłatę w/w świadczeń
 5. sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji, analiz z zakresu świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego
 6. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń
 
 1. Warunki pracy na stanowisku:
  1. praca  w pełnym wymiarze godzin
  2. zatrudnianie w ramach umowy o pracę
  3. miejsce pracy -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Rzezawie 
  4. praca przy komputerze
  5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia  ogłoszenia w jednostce w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych poniżej 6%.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 2. życiorys (CV) podpisany własnoręcznie
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopia dokumentu tożsamości
 6. kserokopie świadectw pracy
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 8. oświadczenie o stanie zdrowia, który pozwala na zatrudnienie  na w/w stanowisku
 9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych
 10. oświadczenie o niekaralności (kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 11. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzezawie  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa (pok. Nr 5) lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa                   z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz  funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie).
Aplikacje które wpłynął do  GOPS  po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzezawa, na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Rzezawa oraz stronie internetowej GOPS.                                        
UWAGA!
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2016.922), którą należy własnoręcznie podpisać.                                                                                         
 
 
                                                                                       
 

 

Czytano: 340 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]