Jesteś tutaj:

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
2017-05-16
Miniatura
 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

 
 

 
 
 
 
 
NABÓR NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ 
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BĘDZIE PRZEPROWADZONY 
W DNIACH

OD 15 DO 30 MAJA 2017 ROKU!
 
 
Analiza i omówienie warunków i sposobów
realizacji i rozliczania projektów,
oraz możliwości uczestnictwa w operacjach
W Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA” można pozyskać dofinansowanie w zakresie czterech działań: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, projektów innych i grantowych.
Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej skierowane  są do osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), natomiast operacje na rozwój przedsiębiorstw skierowane
są dla firm, których miejsce wykonywania działalności gospodarczej (wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
Operacje inne oraz operacje grantowe mają charakter niekomercyjny i skierowane są do osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, osób prawnych, podmiotów ekonomii społecznej, kościołów i związków wyznaniowych.
W naszej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zdefiniowaliśmy grupy
defaworyzowane,
które zostaną obdarzone szczególną opieką: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
NA OPERACJĘ W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻNA POZYSKAĆ PREMIĘ ZRYCZAŁTOWANĄ W KWOCIE 50 000,00 ZŁ
W konkursach w zakresie podejmowania działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział podmioty, które nie podlegają  ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz nie wykonywały działalności gospodarczej w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Operacja zakłada:
  1. podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
    i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
  2. zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności
    i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W przypadku operacji  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przewidziana jest premia zryczałtowana. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach.
I-sza transza  pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, natomiast II-a transza  obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest  wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana  zgodnie z Biznesplanem, w tym Wnioskodawca poniósł koszty zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym operacji.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent składa wniosek o płatność końcową wypłacaną
po zrealizowaniu  całej operacji. Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 lata od dnia zawarcia umowy.
Druga transza pomocy jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie
z biznesplanem.  Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest w umowie, do osiągnięcia co najmniej 30% założonego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
ROZWIJANIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
NA OPERACJĘ Z ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻNA POZYSKAĆ REFUNDACJĘ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
W WYSOKOŚCI
100 000,00 ZŁ
W naborze na rozwijanie działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się podmioty,
które w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywały łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą.
Operacja zakłada:
  1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
  2. w ramach realizacji operacji utrzymanie utworzonego miejsca lub miejsc pracy
    jest konieczne do dnia w którym upłynie  3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W zakresie rozwoju działalności gospodarczej, środki finansowe z tytułu pomocy mają formę refundacji i są wypłacane, jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność, zgodnie z  warunkami określonymi  w rozporządzeniu i w umowie.
Poziom refundacji wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych i stanowi to kwotę 100 000 złotych, natomiast pozostała część, minimum 40% kosztów kwalifikowalnych stanowi wkład własny Wnioskodawcy.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione od dnia  w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych, od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania -
z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru przez Beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w Biznesplanie operacji zgodnie z umową.

Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest w umowie, do osiągnięcia co najmniej 30% założonego
w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej
.
PROJEKTY GRANTOWE
Projekty grantowe mogą być realizowane przez:
OSOBY FIZYCZNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, OSOBY PRAWNE, PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE.
W PROJEKTACH GRANTOWYCH, TZW. „GRANTACH” MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE  w kwocie nie niższej niż 5 000 zł  i nie wyższej
niż 50 000 zł.

W ramach celu II Strategii Rozwoju Lokalnego, organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie w wysokości do 100%  kosztów kwalifikowalnych, natomiast pozostałe podmioty uzyskają wsparcie
na poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach celu III, organizacje pozarządowe mogą starać się o wsparcie finansowe operacji na poziomie do 80% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla pozostałych podmiotów intensywność pomocy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Jednostki finansów publicznych w każdym przypadku pozyskają wsparcie 
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów grantowych, pomoc jest wypłacana, jeżeli granty zostały udzielone grantobiorcom  na podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu  wynoszącego 100 tys. złotych w całym okresie programowym na jednego grantobiorcę w ramach projektów realizowanych przez daną LGD.

PROJEKTY INNE:
Projekty inne mogą być realizowane przez:
OSOBY FIZYCZNE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, OSOBY PRAWNE, PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ,
KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE.

W RAMACH TEGO DZIAŁANIA, MOGĄ BYĆ REALIZOWANE OPERACJE, KTÓRYCH MINIMALNA CAŁKOWITA WARTOŚĆ, wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
W ramach celu II dla organizacji pozarządowych wsparcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe podmioty otrzymają zwrot do 50% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach celu III dla organizacji pozarządowych poziom wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla pozostałych podmiotów do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Jednostki sektora finansów publicznych w każdym przypadku otrzymają zwrot kosztów operacji na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych
Niezbędne informacje można znaleźć również na naszej stronie internetowej:  www.cenoma.pl lub w siedzibie biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, oraz pod numerem:  fax/tel.: 14 671 40 70,
tel.: 14 671 41 13.

 

Czytano: 269 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]