Jesteś tutaj:

REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PIGUŁCE

REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PIGUŁCE
2017-10-05
Miniatura
REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PIGUŁCE
Przypominamy, iż w dniu 11 września br., Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłosiła  nabór wniosków na projekty grantowe, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z których mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.


PROJEKT  GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD  udziela innym  podmiotom  wybranym  przez  LGD  /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. 
Zadania grantowe, od początku do końca, będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Lokalną Grupę Działania.
Pomoc na operację jak i zadanie objęte grantem, w ramach ogłoszonych naborów, może być przyznana w zakresie:
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań  innowacyjnych;
- zachowania   dziedzictwa   lokalnego;
- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych ( pod warunkiem
że operacja w tym zakresie: nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych, nie  dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
Beneficjentem (grantobiorcą) może być:
1) osoba fizyczna, jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
2) osoba prawna,
z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo jednostka   organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą reprezentuje jednostka macierzysta (oddział, sekcja, koło, inne)
Beneficjent nie może wykonywać działalności gospodarczej,  z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w  ramach  swojej  struktury  organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy:
- siedziba lub oddział osoby prawnej znajduje się poza obszarem wiejskim LSR, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielono grantu jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej
- grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant,  nie  jest  związana  z  przedmiotem  tej  działalności,  ale  jest  związana  z  przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

 
Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny
w krajowym systemie ewidencji producentów.

 
 
 
 
 
Beneficjent musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana operacja
o charakterze inwestycyjnym na okres co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej na rzecz LGD
w ramach rozliczenia końcowego projektu grantowego przez LGD.
Beneficjent (grantobiorca) musi wykazać, że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
Wartość jednego zadania (koszty całkowite)służącego osiągnieciu celu projektu grantowego koordynowanego przez LGD nie może być wyższa niż 50 tys. zł. oraz niższa niż 5 tys. zł.
Dodatkowo w każdym ogłoszeniu o naborze LGD może wskazać inne limity wartości jednego grantu
 (w granicach wskazanych w rozporządzeniu). Maksymalna wysokość jednego grantu udzielonego
na realizację zadania wynosi 50 tys. zł. Limit przypadający na 1 grantobiorcę w ramach projektów grantowych LGD, w całym okresie programowym wynosi 100 tys. zł.
 
 
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację zadania :
- w ramach celu I i III LSR: dla organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji) – dofinansowanie na poziomie do 100% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów, do 50% kosztów kwalifikowalnych,
- w ramach celu II LSR: dla organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji) – dofinansowanie na poziomie do 80% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów, do 50% kosztów kwalifikowalnych, Obecnie nabory na projekty grantowe dotyczą celu III, w związku z czym poziom dofinansowania wynosi do 80% dla organizacji społecznych oraz do 50% dla pozostałych podmiotów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych, jest nie wyższy niż 63,63%.
 
Czas realizacji zadania:
Zadanie objęte udzielonym grantem może być realizowane nie więcej niż w 2 etapach, a realizacja zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową grantu musi nastąpić w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu. Gdy zadanie realizowane jest w 2 etapach - kwota grantu wypłacana jest w 2 transzach.
UWAGA:
Nadwiślańska Grupa Działania  „E.O.CENOMA” premiuje projekty których realizacja jest zaplanowana w czasie do 12 miesięcy od dnia  podpisania  umowy  pomocy.
Wsparcie (grant) będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu zadania.
 
 
 
Koszty  kwalifikowalne /KK/ w ramach realizacji operacji są refundowane, jeśli zostały poniesione
 od dnia, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu do dnia złożenia wniosku
o płatność, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014r.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do kosztów kwalifikowalnych /KK/ zaliczamy koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne osiągnięcia jej celu oraz racjonalne, tj.:
- ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.)
do wysokości 10% pozostałych KK,
- zakupu robót budowlanych lub usług,
- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
- zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
- wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w KP, związanych z pracą beneficjenta, (dotyczy tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego  oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR),
- podatku VAT
Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych (nie dotyczy  jednostek  sektora  finansów  publicznych  i  organizacji  pożytku  publicznego  będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego).
Grantobiorca ponosi wydatki w formie rozliczenia bezgotówkowego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza  1.000 zł – dopuszcza się transakcje w formie rozliczenia gotówkowego.
 
Inwestycje  w  ramach zadania muszą być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub  współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez  okres  realizacji operacji  oraz  okres podlegania  zobowiązaniu  do zapewnienia  trwałości operacji – 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej na rzecz LGD.
W   przypadku współwłasności lub  posiadania  zależnego  wnioskodawca  powinien  załączyć oświadczenie właściciela/współwłaściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania i zachowaniu celu zadania przez okres trwałości projektu.
Wybór  wykonawców zadań dokonywany   jest   z   zachowaniem   zasad   uczciwej   konkurencji 
 i równego traktowania wykonawców.
Zasady wyboru wykonawców reguluje umowa o powierzenie grantu. Na etapie składania wniosku
o powierzenie grantu premiuje się wnioskodawców którzy dokonali  rozeznania  cenowego  i  załączyli  co  najmniej  jedną  ofertę  cenową  na  realizację poszczególnych pozycji kosztowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania.
 
WARTO WIEDZIEĆ  - PRZEBIEG PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH:
Ogłoszenie o  naborze  wniosków o  powierzenie  grantów wraz   z   kompletem   dokumentacji aplikacyjnej    i  szczegółowymi warunkami    udzielenia    wsparcia – pojawiło się  na  stronie www.cenoma.pl co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków.
Składanie wniosków będzie możliwe przez  30 dni  trwania  naboru, tj. od 26 września do 25 października 2017 roku, do godz. 12:00 i będzie odbywać  się  poprzez  wypełnienie  w  generatorze  elektronicznym  i złożenie   w   systemie lgd.witkac.pl (POP). Następnie w celu autoryzacji wniosku wnioskodawca w terminie naboru musi złożyć  wygenerowany  z  systemu  i  podpisany  przez  upoważnione  osoby  wniosek  wraz  z załącznikami w biurze LGD.
Wnioski składane są w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Ocena i wybór Grantobiorców przez Radę PLGD - do 45  dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
Podpisanie umów o powierzenie grantów z wybranymi przez Radę grantobiorcami–po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku LGD na realizację projektu grantowego i podpisaniu umowy między SWM a PLGD na realizację  projektu grantowego obejmującego zadania wybrane do finansowania – przewidywana data - kwiecień 2018 r.

Wniosek o płatność grantu oraz  sprawozdanie  merytoryczne – składany jest przez grantobiorcę
po zrealizowaniu operacji, rozpatrywany jest przez LGD w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
Uzupełnienia do wniosku na prośbę LGD należy złożyć
w terminie do 7 dni.
Wypłata środków finansowych - kwota grantu lub jego transza wypłacana jest  w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność LGD w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia WOP – uzupełnienia wstrzymują bieg w/w terminu. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD zawiadamia Grantobiorcę za pośrednictwem POP.
 
 
Ocena i wybór grantobiorców przez LGD  jest dokonywana pod kątem oceny zgodności operacji z wymogami   formalnymi w   tym zgodności  z  programem  (PROW  2014- 2020)   oraz   z   celami  i wskaźnikami w LSR. Jeśli operacja zostanie uznana za zgodną z LSR podlega ocenie pod kątem zgodności  z kryteriami  wyboru  grantobiorców. Kryteria   wyboru zostały  zatwierdzone  przez UMWM i są udostępnione na stronie internetowej www.cenoma.pl, oraz  w  biurze  LGD.  W  przypadku  gdy  kilka  operacji  uzyska  w  wyniku oceny  jednakową  liczbę  punktów  o  kolejności lub wyborze  projektu  decyduje liczba  punktów uzyskana w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji. Jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków,
 o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: wpływ na realizację LSR. Jeśli w  dalszym ciągu, po wyczerpaniu powyższych sposobów, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.
 
 
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD i do skorzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

 

Czytano: 190 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]