Jesteś tutaj:

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEZAWA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEZAWA
2017-12-04
Herb Gminy
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEZAWA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORASZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

 
 
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Rzezawa jest rozwój Gminy oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m in. dzięki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Ustawa ta zobowiązuje samorządy do współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Gminy Rzezawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został uchwalony na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j. z dnia 2016.11.08), jest on wyznacznikiem kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi, uwzględnia formy współpracy i jej zasady.
 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1. Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy.
 2. Gminie – rozumie się przez to Gminę Rzezawa.
 3. Koordynatorze -  rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy w Rzezawie, który współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
 4. Programie – oznacza „Roczny program współpracy Gminy Rzezawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 5. Ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j. z dnia 2016.11.08).
 
2.CELE PROGRAMU
 
 1. Celem Programu jest:
 1. wzmocnienie potencjału organizacji,
 2. rozwijanie partnerstwa publiczno-społecznego,
 3. wspieranie inicjatyw organizacji działających na terenie gminy Rzezawa
 1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
 2. Cele szczegółowe:
 1. poprawa jakości życia, poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy,
 2. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
 
3.ZASADY WSPÓŁPRACY
 
Współpraca opiera się na następujących zasadach:
 1. Zasadzie partnerstwa i dialogu.
 2. Zasadzie pomocniczości i suwerenności stron.
 3. Zasadzie efektywności.
 4. Zasadzie jawności podejmowanych działań.
 5. Zasadzie uczciwej konkurencyjności.
 6. Zasadzie legalności
 
4.ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
 
Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych mających za cel poprawę warunków życia i rozwoju mieszkańców gminy Rzezawa oraz wyrównania szans
w szczególności w zakresie kultury.
 
5.FORMY WSPÓŁPRACY
 
Współdziałanie Gminy Rzezawa z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
 1. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań organizacjom poprzez:
 1. powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
 2. wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 1. Współpraca pozafinansowa polega na:
 1. informowaniu bezpośrednio (na spotkaniach) lub pośrednio (pisemnie)
  o planowanych kierunkach działalności,
 2. konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
6.PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
Ustala się następujące priorytetowe obszary, w ramach których może odbywać się współpraca w roku 2018:
 1. Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wspieranie i promocję twórczości oraz działań i inicjatyw muzycznych, teatralnych, kółek zainteresowań i innych, organizację zajęć pozaszkolnych pozalekcyjnych.
 3. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 5. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
7.OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
Gmina Rzezawa realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie ”Rocznego programu współpracy na 2018 r.”.
 
8.SPOSÓB REALIZACJI
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się poprzez:
 1. Powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
 2. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 
9.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
Gmina współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego „Rocznego programu współpracy na 2018 r.”. Przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2018 r.
 
10.SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
1.Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności
i jakości ich wykonania, a także prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych realizację poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji dokonuje koordynator.
2.Ocena realizacji Programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Gminy Rzezawa sprawozdania z realizacji Programu do dnia 31 maja 2019 r..
 
11.SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
 
1.Prace na  przygotowaniem Programu prowadzi Koordynator
2.Skierowanie projektu Programu do konsultacji odbywa się w formie publikacji projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.rzezawa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres nie mniejszy niż 7 dni. Ponadto projekt Programu przesyła się do konsultacji organizacjom z terenu gminy Rzezawa.
3.Projekt Programu po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez organizacje przedkłada się na posiedzeniu Rady Gminy Rzezawa.
4.Po uchwaleniu przez Radę Gminy Rzezawa Programu zamieszcza się go na stronie internetowej www.rzezawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzezawie.
 
12.TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH
 
1.Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert.
2.Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są zarządzeniem Wójta Gminy Rzezawa.
3.Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie
z ogłoszonymi warunkami konkursu
4.Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów i proponowaną propozycją przyznania dotacji.
5.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Rzezawa.
6.W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
7.Komisja konkursowa przy rozpatrzeniu ofert:
 1. ocenia możliwość oraz potrzebę realizacji zadania przez organizacje,
 2. ocenia wielkość wkładu finansowego wnoszonego przez wnioskodawcę
  w łącznych kosztach zadania publicznego,
 3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 5. uwzględnia planowany przez organizację wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. terminowość i poprawność rozliczenia otrzymanych dotacji w latach poprzednich
 7. zakres oddziaływania na społeczność lokalną (liczbę potencjalnych odbiorców, opis grupy odbiorców, zasięg projektu).
8.O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy Rzezawa.
9.Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
10.W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu
i kosztorysu będących załącznikiem do umowy o wsparcie/zlecenie wykonania zadania publicznego.
11.Informacje o złożonych ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rzezawa.pl.
 
 
 
 

 

Czytano: 144 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]