Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe RID.271.2.17.2017

Zapytanie ofertowe RID.271.2.17.2017
2017-08-11
Herb Gminy
 
RID.271.2.17.2017                                                               Rzezawa, dnia  11.08.2017 r.
 
                       
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Remont garażu głównego oraz pomieszczeń garażowych na zewnątrz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie”.
 

I.         Nazwa i adres Zamawiającego

 
Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, działając na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie.
Godziny urzędowania: w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do piątku:
w godzinach 700-1500. Strona internetowa: www.rzezawa.pl, e-mail: gmina@rzezawa.pl.
tel.: 14/6858100, 14/6858120, fax - wew. 36


 

II.      Opis przedmiotu zamówienia

 
 1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:
 1. Remont garażu głównego:
 • remont posadzki w tym: zasypanie kanału technicznego, wykonanie posadzki przemysłowej, wykonanie remontu rurażu  odprowadzającego z PCV
 • dostawa i montaż odciągów spalinowych
 1. Remont pomieszczeń garażowych na zewnątrz:
 • wymiana dwóch bram garażowych
 • malowanie ścian
 • remont posadzki: rozebranie ścianki działowej, skucie zniszczonego betonu
  i usunięcie warstwy ziemi spod niego, wykonanie podsypki z piasku, podłoża betonowego, izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, remont odwodnieni liniowych, wykonanie posadzki przemysłowej
 • remont dachu w tym: wymiana pokrycia dachowego wraz z ułożeniem ocieplenia z wełny mineralnej, montaż rynien dachowych
 
 
 1. Szczegółowy opis przedmiotu   zamówienia zawierają załączniki:
 2. przedmiar robót -   załącznik nr 1
 3. projekt umowy – załącznik nr 2.
 
 
 1. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe.
 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się w szczególności do:
 1. wykonania zadania zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiarem robót oraz przepisami ustawy „Prawo budowlane”-, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej,
 2. wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego
  i terenu budowy, wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
 3. poniesienia ewentualnych kosztów przerw w dostawie mediów (energii elektrycznej, gazu, wody), zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną,
 4. zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poż.,
 5. utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym,
 6. ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
 7. wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający
  z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych,
 8. zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 9. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
 10. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
  i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
 11. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
 
 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody.

III.        Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

 1. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru oraz złożeniem kosztorysu powykonawczego oraz operatu kolaudacyjnego ustala się na dzień: 31.10.2017 r.
 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 15.11.2017 r.
 3. Przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin jego niewadliwego (wolnego od jakichkolwiek wad) wykonania przez Wykonawcę
  i odbioru bezusterkowego przez Zamawiającego.
 4. Płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru  podpisany przez obie strony.

IV.        Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w zakresie:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.
 
3. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest uprawniony.
 

V.      Opis sposobu przygotowania ofert i obliczania ceny

 1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym:
 
Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
oferta na wykonanie zadania pn.
„Remont garażu głównego oraz pomieszczeń garażowych na zewnątrz
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie”.


Nie otwierać przed 18.08.2017 r. godz. 1115
 
 
 1. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
 2. w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
 1. Forma dokumentów i oświadczeń.
 1. dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.
 1. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
 2. Wykonawca określi cenę oferty, podając wartość netto, należny podatek, wartość brutto,  która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte
  w przedmiarze robót, który stanowi załączniki nr 1 do zapytania.
 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
 

VI.             Miejsce oraz termin składania i wybór najkorzystniejszej oferty

1.      Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok.
nr 24 – sekretariat do  18.08.2017 r. do godz.1100.
 1. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień i godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 3. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający przekazuje Oferentom wyłącznie na ich wniosek.
 4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
  o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg zasad opisanych w rozdziale VIII.
 

VII.          Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Cena – znaczenie 100%
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  kwoty wynagrodzenia umownego - brutto.
 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
 4. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci (zwolni w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a 30 % najpóźniej 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 5. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
 7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
 1. Dodatkowe informacje :
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury „zapytania ofertowego” bez wskazania przyczyny.

X.           Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Projekt umowy zawarty został w załączniku nr 2 do zapytania.
 

XI.   Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 
 1. Przedmiar robót – załącznik nr 1
 2. Projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Wzór oferty – załącznik nr 3
 
 

 

Czytano: 345 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]