Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania
2018-02-07
Herb Gminy
Nasz znak: RID.7011.1.2018                                             Rzezawa, dnia  07.02.2018 r.
 
                         
 
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
 
Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
Godziny urzędowania: w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do piątku: 
w godzinach 700-1500. Strona internetowa: www.rzezawa.pl, e-mail: gmina@rzezawa.pl. 
tel.: 14/6858100, 14/6858120, fax - wew. 36.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej” wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lub uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na  budowę. 
Usługi projektowania obejmują:
 
1. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na podstawie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku, opracowanego przez zespół uprawnionych architektów oraz inwentaryzacji budowlanej budynku.
2. Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego.
3. Opracowanie wizualizacji – min 3 ujęcia.
4. Inne niezbędne materiały do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień 
z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych. 
5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
6. Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Przy czym wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu.
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji
8. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.
9. Wykonawca przekaże dokumentację w wersji na papierze:
1) projekt budowlany  w 5 egz.
2) projekt wykonawczy w 3 egz.
3) wizualizację w 2 egz.
4) STWiORB w 2 egz.
5) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski w 3 egz.
 
10. Oprócz wersji papierowej również w formie elektronicznej na płycie CD
1) rysunki w formacie pdf i dwg.
2) część opisowa w formacie doc i pdf.
3) kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath.
4) dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.
 
11. Pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację i powiązanie 
z wersją papierową dokumentacji projektowej. Wersja na papierze musi być tożsama 
z wersją elektroniczną.
 
12. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej konsultacji z Zamawiającym rozwiązań projektowych w ramach opracowywanych projektów.
UWAGA! Projekt powinien uwzględniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Należy odnieś się przynajmniej do następujących grup osób niepełnosprawnych:
osoby głuche
osoby słabosłyszące
osoby niewidome
osoby słabowidzące
osoby mające problemy z poruszaniem się
osoby mające ograniczone możliwości poznawcze
 
III Przewidywany termin realizacji zamówienia oraz sposób zapłaty:
 
1. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia lub ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – termin: 29.06.2018 r.
2. Opracowanie wizualizacji – termin: 30.05.2018 r.
3. Opracowanie projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót – termin: 16.07.2018 r.
4. Nadzór autorski – prowadzony będzie na bieżąco.
5. Zapłata nastąpi po przekazaniu zamawiającemu dokumentów wg. następujących etapów:
1) za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia lub ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – 30% wynagrodzenia brutto
2) za pozostałe opracowania – 70% wynagrodzenia brutto
6. Podstawą do wystawienia faktur będą obustronnie podpisane protokoły odbioru dokumentacji. Gwarancja na wykonaną dokumentację wynosi 36 miesięcy 
7. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną budynku oraz zapoznał się z projektem koncepcyjnym przebudowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia 
z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym w załączniku nr  1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest uprawniony. 
 
V. Opis sposobu przygotowania ofert i obliczania ceny
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym: 
 
Wykonawca
……………..
……………..
Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 
Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”.  ”.
 
Nie otwierać przed 22.02.2018 r.  godz. 1115
 
 
 
2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 
3. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.
4. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
5. Wykonawca określi cenę oferty, podając wartość netto, należny podatek, wartość brutto,  która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w zapytaniu. Proszę w cenie oferty uwzględnić 5 nadzorów autorskich pełnionych na budowie.
6. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
VI. Miejsce oraz termin składania i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok. 
nr 24 – sekretariat do 22.02.2018 r. godz. 1100
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający przekazuje Oferentom wyłącznie na ich wniosek.
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Cena – znaczenie 100%
 
VIII. Dodatkowych informacji udziela :
Agnieszka Bronowska tel. 14 6858600 wew. 20 oraz Zbigniew Łęczek tel. 14 6858 600 wew.26
 
IX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
projekt umowy zawarty został w załączniku nr 2 do zapytania.
 
X. Załączniki do zapytania ofertowego
 
Wzór oferty – załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2
2018-02-13 14:30
 Oferenci
                                         
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”.
 
 
Informujemy, że zamieszczony w zapytaniu załącznik „Projekt koncepcyjny przebudowy”  jest nieaktualny. Zamienia się go załącznikiem pn.: „Projekt koncepcyjny przebudowy 1”
 
 
Zmiana zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. www.rzezawa.pl  na której zamieszczono zapytanie.
 
Informujemy, że zmiana jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.
2018-02-15 12:50
ODPOWIEDŹ
na pytanie w sprawie ogłoszonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”.
             
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Oferenta następującej treści:
„Bardzo proszę o informację czy do projektu „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z wydzieleniem części przedszkolnej trzyoddziałowej”(znak: RID.7011.1.2018) należy skalkulować w instalacjach elektrycznych:
  • monitoring
  • okablowanie strukturalne (internet, telefon)
  • alarmy
Odpowiedź Zamawiającego: należy skalkulować w instalacjach elektrycznych okablowanie strukturalne (internet. telefon).

                                                                                           

 
 
 

 

 

Czytano: 325 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]