Jesteś tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017-08-11
Herb Gminy
Znak: GOPS 271/1/2017                                                         Rzezawa, dnia 11 sierpień 2017 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przygotowania i dostarczenia posiłków ( usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Rzezawa w roku szkolnym 2017/2018 od 01.09.2017r.do 29.06.2018 r.

I.     Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Rzezawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
Godziny urzędowania: w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do piątku:
w godzinach 700-1500.
Strona internetowa: www.rzezwa.pl,       www.gopsrzezawa.pl,
 e-mail: gops_rzezawa@poczta.onet.pl
Tel.:14/6858555
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) dla uczniów uczęszczających do n/w wymienionych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzezawa.
Usługa cateringowa będzie obejmować:
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku
      Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
      -  1 dziecko w wieku przedszkolnym  w formie gorącego posiłku 
      -  6 dzieci w wieku szkolnym w formie gorącego posiłku 
 
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazach
    Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
    -  brak dzieci w wieku przedszkolnym
    -  6 dzieci w wieku szkolnym w formie gorącego posiłku
 
3.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej  w Rzezawie
     Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
    -  4 dzieci w wieku szkolnym  w formie gorącego posiłku 
 
4.  Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa Sióstr Służebniczek  w Rzezawie
     Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
    -  3 dzieci w wieku przedszkolnym w formie gorącego posiłku 
 
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzeczowie
        Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
       -  3 dzieci w wieku szkolnym w formie gorącego posiłku    
   
 1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego  w Okulicach
        Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
        -  9 dzieci w wieku szkolnym  w formie gorącego posiłku 
 
 1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego                w Dąbrówce
        Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
       -  10 dzieci w wieku szkolnym w formie gorącego posiłku 
 
 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Ostrowie Królewskim                organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrów Królewski
      Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla:
     -  brak zgłoszonych dzieci
 
III. Opis przedmiotu zamówienia/oczekiwania od wykonawcy:
1. Posiłki powinny być dostarczane w termosach i pojemnikach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
3. Transport posiłków powinien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu żywności, na który Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdu.
4. Liczba posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci i uczniów.
O  dokładnej liczbie obiadów Wykonawca będzie informowany przez pracowników szkoły/przedszkola do godziny 8.30  w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia. Zatem liczba, obiadów może różnić się między sobą.
5. Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio do w/wymienionych szkół/przedszkoli                          w dniach roboczych (tj. dni nauki szkolnej i w okresie funkcjonowania przedszkola),                         od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych :
uruchomienie dostawy posiłków nastąpi od m-ca września 2017 r. (dokładna data uruchomienia dostawy posiłków zostanie przekazana Wykonawcy przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych) – dostawy posiłków od września  2017 r. do czerwca  2018 r.
6. Posiłki powinny być dostarczane do w/w placówek oświatowych w następujących godzinach:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku
     w godzinach   12.30 
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazach 
    w godzinach 11.20
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej  w Rzezawie
   w godzinach 12.20
 
4. Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa Sióstr Służebniczek  w Rzezawie
    w godzinach 12.30
5.. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzeczowie
     w godzinach 10.25
 6.. Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego  w Okulicach
     w godzinach 10.40
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego                           w Dąbrówce
     w godzinach 11.15
 1.  Szkoła Podstawowa  z Oddziałem Przedszkolnym w Ostrowie Królewskim                organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrów Królewski
      w godzinach 10.35
 
W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość zmiany przez Zamawiającego, godzin dostarczania posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie stosowania gotowych potraw konserwowych oraz dostępnych na rynku ulepszaczy smaków, jak również gotowych dań w torebkach.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od zamawiającego (np.: posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie dekadowego jadłospisu, w tym oddzielnie jadłospisu dla dzieci i uczniów bez alergii pokarmowej, bezmlecznych, innych alergików. Sporządzone przez Wykonawcę jadłospisy powinny być urozmaicone                                i różnorodne. Jadłospisy powinny być dostarczone do przedstawicieli Zamawiającego (dyrektorów placówek oświatowych),   na 5 dni przed okresem jego obowiązywania, jak również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie.
11.  Jadłospisy powinny zawierać informację na temat  użytych do przygotowania potraw składników  zawierających substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.
12. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154)
13. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania Zaleceń                      i Norm obowiązujących i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także zasad zdrowego żywienia oraz zasad żywienia zbiorowego, jak również jakości i zgodności                       z warunkami umowy.
14. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów.
15. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie                   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz.1154)
16. Posiłki muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie                     z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
17. Wydawanie posiłków leży po stronie Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, wywożenia i utylizacji odpadów związanych                  z usługą żywienia i ponosi tym samym odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz ponosi koszty z tym związane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1897 ze zm.).
19. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów                     i opakowań, w których będą dostarczane posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
20. Wykonawca jest gotowy do realizowania przedmiotu zamówienia w przypadku zakłócenia procesu technologicznego (z przyczyn niezależnych, braku energii elektrycznej, braku wody itp.) wytwarzanych posiłków-wykonawca zobowiązany jest przedstawić alternatywną propozycję dostarczanych posiłków np. suchy prowiant.
21. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw zgodnie            z Rozporządzeniem Ministra zdrowia  z dnia 17 kwietnia 2007 r.  w sprawie pobierania             i przechowywania próbek  żywności  przez zakłady żywienia zbiorowego  typu zamkniętego do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
22. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny, podanej                      w ofercie cenowej. W przypadku wykonywania zmniejszonego zakresu usługi, niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi.
23. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT z terminem płatności 14 dni. Faktura VAT jest wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez szkołę/przedszkole zestawienia liczby posiłków przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu.
24. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi odrębną fakturę VAT dla każdej jednostki w brzmieniu :
 
Nabywca :
Gmina Rzezawa – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa        NIP : 868-10-21-294
 
25. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy dzieci), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków - suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
26. Przewiduje się możliwość zmniejszenia zamówionej ilości posiłków, co jest podyktowane zmniejszoną liczbą dzieci w szkole/przedszkolu w danym dniu (zwolnienia lekarskie, inna podobna nieobecność).
W związku z nieprzewidzianym wzrostem lub spadkiem liczby dzieci korzystających                          z posiłków w trakcie trwania roku szkolnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do wzrostu lub spadku ilości zamawianych posiłków, w stosunku do ilości określonych w umowie. Okoliczność taka nie może być powodem wypowiedzenia umowy oraz stanowić podstawę               do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
 
IV. Wykonawca może złożyć jedna ofertę.
 
V.   Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w zakresie:
a) aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),
b) posiadania wiedzy i doświadczenia  w zakresie objętym zamówieniem
c) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     wykonania zamówienia
e) nie zalega z opłacaniem podatków oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i    społeczne,
 
 
 
 1. Opis sposobu obliczania ceny i przygotowania oferty
1.      Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
OFERTA  na:
Przygotowania i dostarczenia posiłków ( usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Rzezawa w roku szkolnym 2017/2018 od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r.
Nie otwierać przed 25.08.2017 r.- godz. 10.00
 
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jaką podaje w swojej ofercie Wykonawca jest to cena wyrażona w wartości brutto PLN.
3. Cenę oferent określa w oparciu o formularz ofertowy znajdujący się w załączniku do niniejszego zapytania o cenę.
4. Cena oferty stanowi cenę (brutto) zamówienia za pełen obiad dla jednego dziecka.
5. Wykonawca zawrze w cenie brutto wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, dostarczenia produktów bezpośrednio do placówek oświatowych (transport, załadunek, rozładunek).
6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz oferty wykonawcy” (załącznik do zapytania ofertowego).
 

VII.      Miejsce oraz termin składania i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, do dnia  25.08.2017r. do godz. 10.00
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Informacje o złożonych ofertach Zamawiający przekazuje Oferentom wyłącznie na ich    wniosek.
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie                     i miejscu zawarcia umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania     którejkolwiek z ofert.
 

VIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Cena – znaczenie 100%
 

IX.        Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy zawarty został w załączniku  do ZAPYATNIA.
IX. OSOBY DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
P. Patrycja Kowalska – tel. 14-6858555
P. Lidia Cierniak – tel. 14 -6858555
 

X.      Załączniki do zapytania ofertowego

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
 
                                                                                                     Z up. Wójta
                                                                                                                   Patrycja Kowalska
                                                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                         w Rzezawie

 

Czytano: 416 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]