Rzezawa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jodłówka i Łazy część wschodnia, gmina Rzezawa
Numer ogłoszenia: 307960 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzezawa , ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, woj. małopolskie, tel. 014 6858600, 6858100, 6858120, faks 014 6858601.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jodłówka i Łazy część wschodnia, gmina Rzezawa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: a) Kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jodłówka: - kanalizacja PVC 200: L=2148 mb, - kanalizacja PVC 160: L=1208 mb - przyłącza PVC 160: L=477,50 mb - rurociągi tłoczne PE90: L=1164 mb - przepompownia ścieków P1 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - Przepompownia ścieków P2 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - przepompownia ścieków P3 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - przepompownia ścieków P4 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - przepompownia ścieków P5 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. Kanalizacja sanitarna na terenie miejscowości Jasień Brzeski - kanalizacja PVC 200: L= 84 mb - kanalizacja PVC 160: L = 70 mb - przyłącza PVC 160: L=19,50 mb - rurociągi tłoczne PE90: L=315 mb b) Kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Łazy: - kanalizacja kanał główny PVC 200: L=2602m - kanalizacja kanał główny PE 200: L=666m - kanalizacja kanał główny PVC 160: L=253m - kanalizacja kanał główny PE 160: L=659m - przyłącza PVC 160: L=412m - przyłącza PE 160: L=482m - kanalizacja tłoczna PE50: L=216m - kanalizacja tłoczna PE90: L=1157m - przepompownia ścieków P7 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - przepompownia ścieków P8 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. - przepompownia ścieków P11 wraz z zasilaniem en. oraz zagospodarowaniem terenu: 1 kpl. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 1 do SIWZ, przedmiarem robót (zał. nr 2 do SIWZ) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 3 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Projekt budowlany, - Przedmiar robót, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy: 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem: Wadium - budowa kanalizacji Jodłówka, Łazy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego pok.27 , przed upływem terminu składania ofert. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Do oferty należy załączyć kopię przelewu bankowego lub kopię wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzezawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok. nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok. nr 16 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie