Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe RID. 7221.10.2018

Zapytanie ofertowe RID. 7221.10.2018
2018-04-05
Herb Gminy
Znak: RID. 7221.10.2018                                                           Rzezawa, dnia: 05.04.2018r.
 
 
Zapytanie ofertowe na
wykonanie remontów czterech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rzezawa w roku 2018
 
 
 1. Zamawiający: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest remont czterech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Bratucice, Buczków, Dąbrówka i Rzezawa.
 
 1. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia:    
 
> Remont drogi w „Przez wieś” w Buczkowie – działka nr 222/2. -  nawierzchnia z mieszanki mineralo-bitumicznej (warstwa wiążąca) grubość 2 cm – 595 m2.                                                                             
-nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej (warstwa ścieralna) grubość 3 cm. – 595 m2.
- wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym grubości 6 cm. – 130 m2.
 
 • Remont drogi Górka – Mole w Bratucicach – działka nr 1566
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) grubość 2 cm. – 1430 m2.
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) grubość 4 cm. – 1430 m2.
- wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm. z zagęszczeniem  mechanicznym grubości 6 cm. – 285 m2.
 
 • Remont drogi w miejscowości Dąbrówka stanowiącej działkę nr 425 nawierzchnia z mieszanki mineralno -bitumicznej (warstwa wiążąca) grub. 2 cm -  586 m2                                                                                                                                   
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) grub. 4 cm. – 586 m2.    
- wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grubość 6 cm. – 130 m2.
 
 • Remont drogi stanowiącej ulicę Mostową w miejscowości Rzezawa.
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) grub. 2 cm. – 300 m2
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) grub. 4 cm. – 300 m2.
 • wyrównanie poboczy kruszywem łamanym fr. 0-31,5 mm. z zagęszczeniem mechanicznym grubość 6 cm. – 100 m2.
                                                                     
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia: 30 czerwiec 2018r.
       
 1.  Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena
brutto za wykonanie całego zakresu robót oraz oddzielnie dla każdego zadania.
 
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie remontów czterech odcinków dróg gminnych”.
 
 
 1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:         
-  złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.
-  Cena stanowi 100% oceny oferty.
 
 1.  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:                                                                                                                           
          -  formularz ofertowy,
          -  polisa ubezpieczeniowa (do wglądu),
          -  kosztorys ofertowy.   
                                                                                                                            
 1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzezawa,
  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
 
 1. Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia: 17 kwiecień  2018 roku do godz. 8:  30.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzezawa ul. Długa 21 w dniu: 17 kwiecień 2018 roku o godz. 8:45.
 
 
 
 1. Osobą do kontaktu z oferentami jest  Pan. Józef Młynarczyk  tel. 14 68 58 100 wew. 27
 
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Oferta Wykonawcy
Dla Gminy Rzezawa
Ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
 
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:
§ 1
 1. Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.: Wykonanie remontów czterech odcinków dróg na terenie Gminy Rzezawa                                                            
 2. Płatność będzie następowała na podstawie faktury, płatnej w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór końcowy drogi.
 4. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy .
 5. Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości
  0.2 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.
 6. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
 7. Przedmiot zamówienia określa się następująco:
A/ Remont drogi „Przez wieś” w Buczkowie stanowiącej działkę nr 222/2 -wynosi netto………………………………..zł.
 •  
Podatek VAT……………%
Cena brutto ………………………..zł
(słownie:…………………………………………………………………)
B/   Remont drogi Górka – Mole w Bratucicach stanowiącej działkę nr 1566 -   wynosi netto ……………………………….. zł.
                               (słownie:………………………………………………………………)
                                                                Podatek VAT …………..%
                               Cena brutto ……………………………………………………………
                                (słownie: ………………………………………………………………)
C/ Remont drogi w miejscowości Dąbrówka stanowiącej działkę nr 425 -   wynosi:
netto ………………………………………… zł.
                              (słownie: ………………………………………………………………..)
                                                                Podatek VAT ……………. %
                              Cena brutto: ……………………………………………………………
                               (słownie: ………………………………………………………………..)
D/ Remont drogi stanowiącej ulicę Mostową w Rzezawie  -  wynosi:
netto ………………………………………………. zł.
                              (słownie: …………………………………………………………………)
                                                              Podatek VAT. ……………….%
                               Cena brutto: ……………………………………………………………
                               (słownie: ………………………………………………………………)
E/ Cena realizacji całego zakresu zamówienia:
 Netto ……………………………….zł. 
Słownie …………………………………………………………………………………………
Brutto: …………………………………………………………………………………………..
Słownie: ……………………………………………………………………………………….
F/ cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt 1.
 
§ 2
Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej,
do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 
§ 3
Oferent oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
2) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,
4) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego
 
 
 •  
 
§ 4
Wykonawca w załączeniu przedkłada następujące dokumenty:………………………………….
 
 
 
 •  
Data i podpis oferenta
załącznik - notatka z rozeznania cenowego

 

Czytano: 482 razy

Pytanie do wójta.
BIP.
 

Portal mapowy
Druki do pobrania.
ZOZ w Rzezawie

dyżury aptek.
Prognoza pogody.
Gminne centrum kultury.
.


ZOZ w Rzezawie.
powiat bocheński.
obywatel.gov.pl
CENOMA.
   


 

rzezawa w obiektywie

Z lotu ptakaKościół
Z lotu ptakaKościół
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[Aby zamknąć naciśnij ENTER]